Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1551444
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
414
2227
10793
42022

Twoje IP: 18.232.146.10

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZESZOTARACH

1. Od dnia 1 września 2020 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

2. W pierwszym dniu korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez dziecko, rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia oraz zobowiązuje się do natychmiastowego informowania szkoły o jakiejkolwiek zmianie informacji zawartych w oświadczeniach.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku

4. Uczeń przychodzący na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ma zasłonięte usta i nos, dezenfekuje ręce i zajmuje miejsce w sali, w której nie musi przebywać w maseczce. Natomiast każde wyjście z sali zobowiązuje ucznia do założenia osłony na usta i nos.

5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w osobnej sali i rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej.

6. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły,dzwonią dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed budynkiem.

7. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu  na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

8. W przypadku korzystania ze sprzętu na boisku podczas zajęć będzie on regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.