Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1551450
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
420
2227
10799
42028

Twoje IP: 18.232.146.10

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Wewnętrzny regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko.

 6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

 7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

 9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

 10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela świetlicy telefonicznie, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów prawnych.

 11. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 11:15 do 16:30.

 12. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.

Rzeszotary, dnia………………………….. …..........................................

…..........................................

podpis rodziców/opiekunów prawnych

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r, (z późniejszymi zmianami z dnia 13 sierpnia 1999 r. Dz. U. Nr 41, poz.156) w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci klas I - VIII, na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 • obojga rodziców pracujących,

 • pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko (dzieci),

 • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • dzieci dojeżdżające do szkoły z poza Rzeszotar

 • inne w miarę posiadania wolnych miejsc.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zapisu dziecka do świetlicy. Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły.

4. Do kart zapisu należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu rodziców, ewentualnie inne oświadczenia potwierdzające specyficzną sytuację – co może zaważyć o kolejności przyjęć
w przypadku niewystarczającej ilości miejsc.

5. Rekrutacja do świetlicy szkolnej trwa do 4 września 2020r.

6. W składanym wniosku, rodzice, bądź opiekunowie prawni, powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informacje o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

7. O wszelkich zmianach w danych, zawartych w karcie zapisu, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli – wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

8. Informacja o przyjęciu dziecka będzie podana w formie listy, do dnia 11 września 2020 roku.

9. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem regulamin świetlicy szkolnej.